وب‌نوشت mathssa

برنامه کلاسی تدریس و بحث دوطرفه و حل تمرین در ریاضیات

دوشنبه  ۱/۳۱ ساعت ۴:۳۰ دکتر هاشمی - جبر خطی
سه شنبه ۲/۱  ساعت ۴:۳۰ - نظریه اعداد
چهارشنبه ۲/۲   ساعت  ۴:۳۰ حل تمرین
پنج شنبه  ۲/۳ ساعت ۹ صبح : امتحان

شنبه  ۲/۵  ساعت ۴:۳۰ حل تمرین
یکشنبه ۲/۶ دکتر نعمتی - موضوع آنالیز
دوشنبه ۲/۷ دکتر هاشمی - جبر خطی
سه شنبه ۲/۸ نظریه اعداد
چهارشنبه ۲/۹ حل تمرین

صفحه‌ها

تحت نظارت وف بومی