تازه ها

 

 

مسئول طرح هادی محمد صادقی

مجری طرح هادی محمد صادقی

دوشنبه  ۱/۳۱ ساعت ۴:۳۰ دکتر هاشمی - جبر خطی
سه شنبه ۲/۱  ساعت ۴:۳۰ - نظریه اعداد
چهارشنبه ۲/۲   ساعت  ۴:۳۰ حل تمرین
پنج شنبه  ۲/۳ ساعت ۹ صبح : امتحان

شنبه  ۲/۵  ساعت ۴:۳۰ حل تمرین
یکشنبه ۲/۶ دکتر نعمتی - موضوع آنالیز
دوشنبه ۲/۷ دکتر هاشمی - جبر خطی
سه شنبه ۲/۸ نظریه اعداد
چهارشنبه ۲/۹ حل تمرین

این دوره آموزشی در ۶ جلسه دو ساعته از ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ روز های یک شنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶و  ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ و ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ و ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ و ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ توسط آقای محسن بیات برگزار خواهد شد.

 

مسئول طرح: سیمین استکی

مدیر مسئول: سارا شهریاری

تحت نظارت وف بومی