دومین جلسه فکر برگشتی با موضوع "نواخت ریاضی"

مسئول طرح: نیلوفر کلنات

***

اولین جلسه فکر برگشتی با موضوع "کاشی کاری"

مسئول طرح: آیدا جوادیان

تحت نظارت وف بومی