نشریه علمی انار ترش با موضوع "کاشی کاری"

مسئول طرح: سیمین استکی

مدیر مسئول: سارا شهریاری

سردبیر: فاطمه توانگریان

صفحه آرا: محسن بیات

نویسندگان: فاطمه توانگریان و سارا شهریاری

مشاورین: دکتر امیر هاشمی، دکتر علی رجالی، دکتر مقداد قاری، دکتر رامین جوادی

مقدمه:

ما در انار ترش دو هدف عمده را دنبال می‌کنیم:

الف) بیان ساده ارتباط علوم مختلف با ریاضی : علوم مختلف همانند طیف های یک رنگین کمان با هم ارتباط دارند واین ارتباط همواره به تکامل آن‌ها کمک کرده است. البته این ارتباط هیچ مرز مشخصی بین علوم ایجاد نکرده است و در کنار هم بودن آن‌ها مثل دانه‌های یک انار، میوه‌ای آبدار وخوشمزه را به نام علم تشکیل می دهد که مزه ترش آن باعث شگفتی می‌شود.

ب) با هم بودن: از طرفی هدف از انتشار، بهانه‌ای برای در کنار هم بودن است مثل دانه‌‌های یک انار که ترشی آن نشان از طراوت وپویایی دارد. می خواهیم در کنار هم تنها به ارتقای علمی فکر کنیم تا در سایه آن زمینه‌های رشد وتعالی کشورمان را فراهم کنیم.

 

تحت نظارت وف بومی