دوره آموزشی مقدماتی Photoshop

این دوره آموزشی در ۶ جلسه دو ساعته از ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ روز های یک شنبه و سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۰۶و  ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ و ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ و ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ و ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ و ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ توسط آقای محسن بیات برگزار خواهد شد.

 

مسئول طرح: آیدا جوادیان

تحت نظارت وف بومی